516px breed - 120px hoog 
Pastoraal

De eigen mens- en maatschappijvisie van het Klein Seminarie is geworteld in de christelijke traditie: onbaatzuchtigheid, vertrouwen en de zorg voor de mens, de samenleving en de schepping staan voorop. Met een hoopvolle blik op mens en wereld werkt het college voor jonge mensen eigentijds onderwijs en opvoeding uit. Wij waarborgen een geloofsaanbod vanuit de christelijke spiritualiteit en de evangelische boodschap. Het levensverhaal van Jezus Christus, de mens van hoop en geloof, biedt ons houvast en roept ons allen, personeel en leerlingen, op tot openheid voor de christelijke levenshouding.

Het gelovig perspectief brengen we ter sprake in de les godsdienst, de pastorale activiteiten in het klassenuur en in de sterke liturgische tijden. Ook doorheen de vakken en vele initiatieven krijgt het christelijk mensbeeld op onze school concreet gestalte in ons dagelijkse samenleven en in onze zorg voor de vorming van jonge mensen. Het college bekommert zich om een klimaat van vertrouwen en respect onder personeelsleden en leerlingen. Leerlingen mogen zich thuis voelen op school. De lessen zijn een belangrijke bijdrage tot de intellectuele ontwikkeling. Zij dragen ook bij tot een verdieping van de visie op de mens en de wereld: ze versterken je ethisch inzicht, je persoonlijke verantwoordelijkheid en je religieus aanvoelen.

We kiezen voor ankermomenten: geregeld laat een leerkracht de schooldag beginnen met een kort gebed of een bezinnende tekst, aangepast aan de tijd van het jaar. In het klassenuur brengt de pastorale werkgroep een aanbod van vieringen, getuigenissen en verdiepingsmomenten die de jongeren in hun zoekend geloof kunnen aanspreken. In de sacramentele vieringen brengen wij ons leven van elke dag voor God. In de eucharistie en de gebedsmomenten getuigen we van ons geloof in Gods droom waarin het leven van elke mens àlle voorrang krijgt.Bedevaart
Het college wil de kracht van de liturgie en het samen vieren laten ontdekken: in woord en teken uitdrukken wat onzegbaar is en het onbereikbare dichtbij brengen.
In de maand mei gaat de hele schoolgemeenschap te voet naar Dadizele waar een verdiepingsmoment de jaarlijkse bedevaart afrondt.

In elk leerjaar organiseren we bezinningsdagen met een eigen programma en aanpak aangepast aan de leefwereld van de leerling. Op deze twee of drie speciale dagen worden de gewone lessen onderbroken en maakt het college tijd en ruimte vrij voor een spreker, verdiepende gesprekken per klas en bezinning. Deze ankerdagen bieden kansen tot luisteren en spreken met elkaar. De bezinningsdagen sporen de leerlingen op een speelse, creatieve en diepzinnige manier aan tot een eigentijdse spirituele beleving en zoekend geloof.

De christelijke levenshouding impliceert ook daadwerkelijk engagement. Jaarlijks komen een aantal acties op de kalender waarin je opgeroepen wordt tot concrete sociale inzet en solidariteit. De waarde van solidariteit maken we zo concreet door het geven en delen, ook aan mensen die je niet bij name kent.