516px breed - 120px hoog 
Zorg op maat

De BASO-fiche

Vanaf de inschrijving houdt het college rekening met de BASO-fiche, het document dat je vanuit de basisschool hebt meegekregen. Dit document bevat relevante info over het zorgtraject en/of de bijzondere aanpak van specifieke onderwijsbehoeften van een leerling in de basisschool. Deze info wordt door de directie opgevolgd en waar nodig doorgegeven aan je klassenleraar en de klassenraad. Vaak volgt ook een persoonlijk gesprek van de directie met je ouders en is er een contact met de zorgcoördinator van de basisschool.

Individueel begeleidingsplan

In het Klein Seminarie bieden we ook extra ondersteuning aan leerlingen met een leer- of ontwikkelingsprobleem (dyslexie, schrijf- of rekenproblematiek, AD(H)D, ASS,...) of leerlingen met en specifieke begeleiding. Deze ondersteuning is er niet om hen te bevoordelen, maar is bedoeld als erkenning en effectieve aanpak van hun probleem. Met onze handelingsgerichte aanpak stellen we hen in staat om te functioneren als andere leerlingen. Leerlingen hebben recht op individueel ondersteunende maatregelen als een gemotiveerd verslag door een externe dienst (logopedie-, revalidatiecentrum, CLB, …)is afgeleverd of als de klassenraad of externe begeleiding specifieke onderwijsbehoeften vaststelt die van belang zijn in de schoolloopbaan van de leerling.
Voor deze leerlingen gelden individuele maatregelen: remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen.
Indien er om persoonlijke redenen een specifieke ondersteuning gewenst is, wordt in samenspraak met de leerling(e)en de ouders en na overleg met klassenleraar en klassenraad een geïndividualiseerd zorgplan opgesteld.

De tijdsklas of T-klas

Tijdens de examenperiode kunnen leerlingen met dyslexie extra ondersteuning krijgen. Op aanvraag of advies van de klassenraad kunnen ze gebruik maken van de tijdsklas die de compenserende tijdsfactor realiseert: de leerlingen die hiervan gebruik maken, krijgen méér tijd voor het afleggen van de examens. De examens worden ook in een apart examenlokaal afgelegd.

De A-klas

Tijdens de examenperiode kunnen leerlingen met een persoonlijke zorgvraag of op advies van de klassenraad gebruik maken van de A-klas waar de leerling in een apart lokaal het examen aflegt. Een specifiek begeleidingsteam is aanwezig en biedt hen extra aandacht.