516px breed - 120px hoog 
EVALUATIE Leeswijzer

Algemeen

Op elke school maakt evaluatie wezenlijk deel uit van het leerproces dat leerlingen ontwikkelen en doormaken. Het doel van evaluatie op een school is meervoudig.

• We evalueren om de evolutie van het leren zichtbaar te maken en het leerproces te begeleiden en bij te sturen. Op die manier willen we het leervermogen van elke leerling gaandeweg versterken: elke jonge mens ontdekt en ontwikkelt immers zijn talenten doorheen zijn schoolloopbaan.

• We evalueren ook om het dagelijkse onderwijsproces te verbeteren. Dank zij de leerprestaties van de leerlingen krijgen onze leerkrachten interessante informatie tot reflectie over hun lespraktijk en didactisch handelen. De inzichten die hieruit voortvloeien, leiden tot een bijsturing van het leerproces in het belang van de leerling.

• Tenslotte evalueren we om de leerlingen te beoordelen en te oriënteren op basis van de leerplandoelen. Dit gebeurt via de attestering op de deliberatie van eind juni.

Kwalitatieve evaluatie verschaft heldere en degelijke informatie over het leren van uw zoon of dochter. Daarom rapporteert de school geregeld over de evaluatiegegevens naar leerlingen en ouders: zo krijgt u als ouder zicht op de sterktes en zwaktes van uw kind.

U vindt via deze koppeling
het detail van het puntenmodel per studierichting per leerjaar.

Organisatie
Evaluatieperiode

• Het schooljaar is per graad en per vak in evaluatieperiodes ingedeeld.

• We onderscheiden twee soorten van periodes: de lesperiodes (LP) en de examenperiodes (EP).

• Aan elk van deze periodes worden per vak punten per lesuur toegekend op een jaartotaal van 100 punten per lesuur.

Trimester – semester

• Voor alle vakken van de eerste graad en de tweede graad onderscheiden we drie trimesters. In de derde graad onderscheiden we twee semesters.

• Voor elke graad en voor elk vak is de som van de punten van de evaluatieperiodes van trimester 1 of semester 1 gelijk aan 40% en van trimester 2+3 of semester 2 gelijk aan 60% van het totaal aantal punten op jaarbasis.


Punten en rapporten
Het puntenmodel

• Voor alle vakken en in alle graden worden punten toegekend volgens het puntenmodel.

• Het gewicht van een vak is – op jaarbasis - recht evenredig met het aantal lesuren per week. Er is dus een differentiatie per studierichting door het verschillend aantal lesuren per vak.

• De verhouding van de punten voor ‘Lesperiode’ en ‘Examenperiode’ van een vak verschilt naargelang van het vak. Deze verhouding kan ook verschillen per graad of trimester/semester.

• Voor verschillende vakken (o.a. STEM-projecten, Lichamelijke opvoeding, Plastische en Muzikale opvoeding, Wetenschappelijk werk, Informatica…) zijn er geen examens. Deze vakken richten zich op het verwerven van zowel kennis als vaardigheden en attitudes. De evaluatie steunt op de gespreide beoordeling van de leervorderingen.

Het examenmodel

• Examens vinden plaats in de periode waarin de lessen geschorst worden (cfr. de onderwijsreglementering). Het aantal dagen waarin de lessen geschorst worden voor examens is leerjaarafhankelijk.

• De leerstof die geëvalueerd wordt tijdens een examenperiode, omvat de leerstof van alle lessen van de lesperiode die er aan voorafgaat.

Rapporten

• Het tussentijds rapport oktober (resp. februari, maart of mei) geeft een tussenstand weer telkens vanaf het begin van het trimester/semester maar sluit geen lesperiode af.

• Het rapport op het einde van het trimester/semester geeft in procent de berekening van alle evaluatiegegevens van de lesperiode en de examenperiode van het voorbije trimester/semester.

• Op het jaarrapport worden alle resultaten van het schooljaar verzameld. Dit jaarrapport legt het resultaat van de leerling voor het schooljaar vast en op basis hiervan wordt het attest en het advies bepaald in de delibererende klassenraad.