516px breed - 120px hoog 
Zorg op maat

In het Klein Seminarie bieden we extra ondersteuning aan leerlingen met ernstige lees-, schrijf- en rekenproblematiek of voor leerlingen met GON-begeleiding in hun schoolloopbaan van het secundair onderwijs. Deze ondersteuning is er niet om hen te bevoordelen maar is bedoeld als erkenning van hun probleem. Op die manier stellen we hen in staat om op dezelfde manier te functioneren als andere leerlingen.
Leerlingen hebben alleen recht op ondersteunende maatregelen (de sticordimaatregelen) als na grondig onderzoek een diagnose werd gesteld door een externe dienst (logopedie-, revalidatiecentrum, CLB, ...) en een attest is afgeleverd.
Indien er om persoonlijke redenen een specifieke ondersteuning gewenst is, wordt in samenspraak met de leerling(e), de klassenleraar, de klassenraad en de overleggroep leerlingenbegeleiding een geïndividualiseerd zorgplan opgesteld.

De BASO-fiche

Vanaf de inschrijving houdt het college rekening met de BASO-fiche, het document dat je vanuit de basisschool hebt meegekregen. Dit document bevat relevante info over het zorgtraject en/of de bijzondere aanpak van specifieke onderwijsbehoeften van een leerling in de basisschool. Deze info wordt door de directie opgevolgd en waar nodig doorgegeven aan de klassenleraar, de overleggroep leerlingenbegeleiding en de begeleidende klassenraad. Indien wenselijk volgt een individueel intakegesprek met de ouders en is er een contact met de zorgcoördinator van de basisschool.

Spellingstest 1stes

Alle eerstejaars maken in september een (gestandaardiseerde) spellingstest Nederlands. Op basis van de resultaten krijgen zwakke spellers een passende remediëring met het opfrissen van de Nederlandse spellingsregels. Indien nodig is er een doorverwijzing naar het CLB en wordt een specifiek begeleidingsplan opgemaakt.

Dyslexie

Voor de leerlingen met een dyslexieattest gelden compenserende en dispenserende maatregelen die na de bespreking in de klassenraad individueel worden toegekend. Enkele concrete mogelijkheden zijn:
- De notities worden gecontroleerd. De lay-out van toetsen en examens wordt voorzien in arial 12 pt, interlinie 1,5 en met voldoende witruimte.
- De examenvragen kunnen mondeling worden voorgelezen om na te gaan of de vraag/opdracht correct begrepen is. - Spelfouten in niet-talige vakken worden niet aangerekend.
- Taalvakken. Bij woordenschattoetsen wordt zoveel mogelijk inhoud en spelling van elkaar gescheiden bij de quotering. De stelopdrachten worden beoordeeld op gedachtegang, structuur, zinsbouw, woordenschat, communicatief aspect etc...; het aandeel van spelling is maximum 20%.

De tijdsklas of T-klas

Tijdens de examenperiode kunnen leerlingen met dyslexie extra ondersteuning krijgen. Op aanvraag kunnen ze gebruik maken van de tijdsklas die de compenserende tijdsfactor realiseert: de leerlingen die hiervan gebruik maken, krijgen méér tijd voor het afleggen van de examens. De examens worden ook in een apart examenlokaal afgelegd.

De A-klas

Tijdens de examenperiode kunnen leerlingen op advies van de begeleidende klassenraad of om specifieke redenen gebruik maken van de A-klas waar de leerling in kleine groep en in een apart lokaal het examen aflegt. Een specifiek begeleidingsteam is aanwezig . De keuze wordt gemaakt voor de gehele examenperiode.