516px breed - 120px hoog 
BELEID EN PARTICIPATIE

De leerlingenraad en het presidium

Leerlingen uit de 3de graad dragen de verantwoordelijkheid voor de leerlingenwerking. Enkele leerkrachten en opvoeders ondersteunen deze leerlingenwerking. Zij ontmoeten elkaar in het presidium dat vanuit verschillende werkgroepen (sport, cultuur, sociaal...) tal van activiteiten opzet: sportcompetitie en film over de middag, allerhande acties e.d.
Er is ook een minipresidium voor leerlingen van de eerste graad: zij kunnen bepaalde activiteiten mee helpen organiseren.

In alle jaren en in alle klassen, bij het begin van elk schooljaar, krijgen de leerlingen de kans hun klasvertegenwoordiger te kiezen voor de leerlingenraad. De leerlingenraad komt samen per graad onder begeleiding van leerlingen van de 3de graad. De leerlingenraad bespreekt diverse onderwerpen die de leerlingen aanbelangen i.v.m. de gang van zaken op school. De vragen vanuit de leerlingenraad worden besproken met de directie en in de mate van het mogelijke opgevolgd.

In de leerlingenraad en het presidium kunnen leerlingen zich van 3des, 4des, 5des en 6des engageren: ze leren er overleg plegen en samenwerken.
Volg de facebookpagina van het presidium van het Klein Seminarie!

De ouderraad

De ouderraad van het college wil de brug slaan tussen de ouders en de school. De raad is samengesteld uit geïnteresseerde ouders die de grote groep ouders vertegenwoordigen en samen met anderen bezorgd zijn om de ontwikkeling van de school ten voordele van alle leerlingen. Geregeld worden kandidaten gevraagd om zich in de ouderraad te engageren.
Ouders die zich kandidaat willen stellen voor de ouderraad, nemen contact op met voorzitter Francis Loonis, via dit e-postadres francis.loonis@kbc.be.

Voor de leden van de ouderraad zijn er vier vergaderingen per jaar waar ook enkele leerkrachten en de directie aanwezig zijn. In open dialoog en met het oog op samenwerking worden zowel pedagogische als praktische zaken besproken. Via de besprekingen krijgen de leden van de ouderraad een goed zicht op de werking en de beleidskeuzes van onze school.

De ouderraad verhoogt de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren. Ze biedt informatie aan, organiseert ontmoetingsactiviteiten (b.v. het eetfestijn 't Gezellig ontbijt,...) en biedt ook ondersteuning (b.v. hulp bij oudercontactavonden, Dwars over de Mandel, infodag voor 12-jarigen,...). Daarnaast verricht de ouderraad beleidsvoorbereidend werk en vaardigt zij de geleding ouders van de schoolraad af.

Wil je meer weten over onze werking, neem contact met één van de leden van de ouderraad. Wij rekenen u graag tot onze medewerkers.

Dagelijks bestuur
De heer Koen Deraeve, voorzitter, vader van Lotte Deraeve(5WWIa2), Groenestraat 500, 8800 Roeselare - M 0479.98 04 83 - koen.deraeve@telenet.be
De heer Peter Verstraete, ondervoorzitter, vader van Alexander (3LATa) en Charlotte Verstraete (6LWIb), Steenovendreef 2, 8840 Oostnieuwkerke - M 0477.31 99 75 - verstraete-rommel@skynet.be
Mevrouw Kristel Van Hyfte, moeder van Sofie Demol (2LAb), Walkurenstraat 39, 8800 Roeselare - M 0473.76 10 93 - kristelvanhyfte@hotmail.com
De heer Dirk Laverge, vader van Marie Laverge (5LWIb2), Burgemeesterstraat 56, 8800 Roeselare - M 0486.35 36 08 - dirk.laverge@gmail.com
Mevrouw Eva Soens, moeder van Jasper Denorme (5WWIa2), Veldstraat 26, 8840 Oostnieuwkerke - M 0476.48 65 16 - evasoens@hotmail.com
Mevrouw Machteld Deceuninck, moeder van Leonie Van Den Berghe (4LATb), Beversesteenweg 193, 8800 Roeselare - M 0499.75 36 65 - yoga.matilly@gmail.com

Het oudercomité heeft een eigen e-postadres waar u suggesties en opmerkingen kunt doorgeven: ouderraad.kleinseminarie@sint-michiel.be.


De schoolraad

In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de leerlingen, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het onderwijsbeleid van de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Elke geleding met zijn eigen inbreng komen zij samen op voor het pedagogisch project waar het Klein Seminarie voor staat.

De schoolraad verleent advies aan het schoolbestuur inzake het profiel van de directeur, het studieaanbod, de samenwerkingsverbanden, het nascholingsbeleid,….
Daarnaast heeft de schoolraad overlegbevoegdheid over het schoolreglement, de bijdrageregeling voor de ouders, het schoolwerkplan, de jaarplanning extra-muros, de criteria voor het aanwenden van het lestijdenpakket,… .
Alle geledingen worden via hun vertegenwoordigers geïnformeerd. Iedereen die vragen of bemerkingen heeft, kan zich wenden tot Eddy Brouckaert, de voorzitter van de schoolraad of mailen naar eddy.brouckaert@proximus.be

Samenstelling:
Voorzitter: Eddy Brouckaert
Geleding personeel: Johan Strobbe, Erwin Vanbelle, Lieven Vankeirsbilck
Geleding ouders: Koen Deraeve, Wouter Buseyne,
Geleding leerlingen: Rania Fahi,
Geleding lokale gemeenschap: Eddy Brouckaert, Lieve Lombaert, Brecht Speybrouck
Het schoolreglement is in overleg met de schoolraad opgesteld.

Het schoolbestuur

Het schoolbestuur organiseert en bestuurt het onderwijs in onze school. Het bestuur is namens de katholieke kerkgemeenschap verantwoordelijk voor het beleid en de beleidskeuzes en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Ons schoolbestuur - de VZW Scholengroep Sint-Michiel - behartigt dit beleid voor alle katholieke scholen van Roeselare en Ardooie.