516px breed - 120px hoog 
De schoolraad

In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de leerlingen, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het onderwijsbeleid van de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Elke geleding met zijn eigen inbreng komen zij samen op voor het pedagogisch project waar het Klein Seminarie voor staat.

De schoolraad verleent advies aan het schoolbestuur inzake het profiel van de directeur, het studieaanbod, de samenwerkingsverbanden, het nascholingsbeleid, … .
Daarnaast heeft de schoolraad overlegbevoegdheid over het schoolreglement, de bijdrageregeling voor de ouders, het schoolwerkplan, de jaarplanning extra-muros, de criteria voor het aanwenden van het lestijdenpakket,… .
Alle geledingen worden via hun vertegenwoordigers geïnformeerd. Iedereen die vragen of bemerkingen heeft, kan zich wenden tot Eddy Brouckaert, de voorzitter van de schoolraad of mailen naar schoolraad.college@kleinseminarie.be

Samenstelling:
Voorzitter: Eddy Brouckaert
Geleding personeel: Peter Bentein, Erwin Vanbelle, Lieven Vankeirsbilck
Geleding ouders: Hans Ponsaerts
Geleding leerlingen: Michiel Van Bever
Geleding lokale gemeenschap: Eddy Brouckaert, Lieve Lombaert, Brecht Speybrouck
Het schoolreglement is in overleg met de schoolraad opgesteld.