970px breed - 70px hoog 
Missie

Het Klein Seminarie heeft in Roeselare en omgeving een lange traditie van kwalitatief en dynamisch onderwijs.
Vanuit onze ervaringen en inzichten, vanuit onze inspiratie en het christelijk geloof laten we jongeren graag opgroeien
tot bekwame en vrije mensen, solidair en verantwoordelijk voor anderen.

Visie en inspiratie

De vorming die het college aanbiedt, wil aan jonge mensen stapstenen aanreiken in de vloed van kennis en informatie, wil fascinatie overbrengen voor de natuur en de materie, wil hart en zin geven aan werk en relaties tussen mensen. De eigen mens- en maatschappijvisie van het Klein Seminarie is geworteld in de christelijke traditie: onbaatzuchtigheid, vertrouwen en de zorg voor de mens, de samenleving en de schepping staan voorop. Met een hoopvolle blik op mens en wereld werkt het college het onderwijs en de opvoeding uit onder het motto “ruimte voor hart & geest”.

Het college geeft ruimte voor de hartelijke interactie tussen directie, leerkrachten, opvoeders en leerlingen, voor denken, doen en spreken met elkaar over het vak, de wereld en het leven. We laten ruimte voor de bezieling van de leerkracht en de opvoeder, voor de leergierigheid van de leerling, voor samenwerking met ouders. We maken ruimte voor het groepsgebeuren en het samen leren.

In het Klein Seminarie kiezen we voor een brede vorming en een degelijk studiepeil in taal, wiskunde, wetenschap, economie en cultuur. Het ruime studieaanbod in de economische, Griekse, Latijnse en wetenschappelijke humaniora laten de keuze voor een geschikte studierichting toe volgens de mogelijkheden en de interesse van de leerling. Door de leerlingen deskundig te begeleiden en te evalueren bieden we optimale slaagkansen in het hoger onderwijs.

De leerkrachten, de opvoeders en de medewerkers willen het talent van elke jongere aanspreken en helpen ontwikkelen. Natuurlijk verwachten we van leerlingen werklust, interesse en ambitie. We dagen hen uit om te groeien in kennis, vaardigheden en attitude. Jongeren leerbekwaam maken en blijvend motiveren is ons engagement. Op de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling is onze concrete begeleiding gericht, in samenspraak met de ouders en met aandacht voor een individuele aanpak.

In het Klein Seminarie kiezen we voor een werk- en levensstijl van waarden: de evangelische boodschap, het levensverhaal van Jezus Christus en de christelijke spiritualiteit zijn hierbij het houvast. We hechten belang aan weerbaarheid en verbondenheid, aan een open kritische geest en persoonlijk engagement. In de leefgemeenschap van het college werken we samen aan een fijne schoolsfeer van hartelijke omgang, dialoog en respect, inspraak en verantwoordelijkheid. In de vele lesmomenten en in sportieve, creatieve en solidaire projecten krijgen leerlingen allerlei kansen om ervaringen op te doen, dienstbaar te zijn en hun verscheiden talenten te ontplooien.

Het college gaat de uitdaging aan: jonge mensen begeleiden op wegen van toekomst en hen wegwijzers bieden om hun eigen levensproject zinvol uit te bouwen.