Beleid en participatie

Leerlingen uit de 3de graad dragen de verantwoordelijkheid voor de leerlingenwerking ondersteund door enkele leerkrachten en opvoeders. Zij ontmoeten elkaar elke dinsdag in de leerlingenraad die tal van activiteiten opzet: sportcompetitie, dag van de jeugdbeweging, film over de middag en allerhande acties.

Er is ook een minileerlingenraad voor leerlingen van de eerste graad: zij kunnen bepaalde activiteiten mee helpen organiseren.

Bij het begin van elk schooljaar verkiezen de leerlingen hun klasvertegenwoordiger voor de leerlingenraad. De leerlingenraad komt samen per graad onder begeleiding van leerlingen van de 3de graad. De leerlingenraad bespreekt diverse onderwerpen i.v.m. de werking op school. De vragen vanuit de leerlingenraad worden besproken met de directie en worden mee opgevolgd in de schoolraad.

In de leerlingenraad engageren zich leerlingen van 3des, 4des, 5des en 6des: ze leren er overleg plegen en samenwerken.

Volg de facebookpagina van de leerlingenraad van het Klein Seminarie!

In het schooljaar 2020-2021 verdiepte onze leerlingenraad zich in de werking van de Conflixers. Op die manier willen ze een luisterend oor zijn voor elk van onze leerlingen!

Conflixers zijn vrijwillige leerlingen die mee ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt op school, die de handen uit de mouwen steken tegen pesten, uitsluiten en polariseren. Die moeite doen voor elkaar. Leerlingen steunen leerlingen en roepen hulp is waar nodig.

Ondertussen krijgt de werking vorm en startten we in het schooljaar 2021-2022 met de werking van onze Conflixers. Leerlingen van het tweede jaar krijgen het vertrouwen om een luisterend oor te vormen voor leerlingen van het eerste jaar. Voor elke klas in het eerste jaar staan een drietal leerlingen van het tweede jaar paraat om regelmatig te beluisteren hoe het gaat met de leerlingen van de klas. 
Een uitdaging om trots op te zijn.

De ouderraad

De ouderraad van het college slaat de brug tussen de ouders en de school. Geïnteresseerde ouders die de grote groep ouders vertegenwoordigen zijn bezorgd om de ontwikkeling van de school ten voordele van alle leerlingen. Ouders die zich kandidaat willen stellen voor de ouderraad, nemen contact op met voorzitter Koen Deraeve (koen.deraeve@telenet.be).

Voor de leden van de ouderraad zijn er vier vergaderingen per jaar waar ook enkele leerkrachten en de directie aanwezig zijn. In open dialoog en met het oog op samenwerking komen pedagogische en praktische zaken aan bod. Via de besprekingen krijgen de leden van de ouderraad een goed zicht op de werking en de beleidskeuzes van onze school.

De ouderraad verhoogt de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren. Ze biedt informatie aan, organiseert ontmoetingsactiviteiten (bv. 't Gezellig ontbijt,...) en biedt ook ondersteuning (bv. hulp bij oudercontactavonden, Dwars over de Mandel, Openschooldag...). Daarnaast verricht de ouderraad beleidsvoorbereidend werk en vaardigt zij de geleding ouders van de schoolraad af.
Wil je meer weten over onze werking, neem contact met één van de leden van de ouderraad. Wij rekenen u graag tot onze medewerkers.

Dagelijks bestuur:

  • An Bekaert, voorzitter, moeder van Andrès (5LWE) en Britt (3NW), an.bekaert@vives.be
  • Peter Verstraete, ondervoorzitter, vader van Alexander (4LAT)
  • Henk Ghesquière, vader van Sep (6MWE) en Fran (2MW)
  • Kristel Van Hyfte, moeder van Sofie Demol  (4LATC)
  • Machteld Deceuninck, moeder van Leonie Van Den Berghe (6EWI)

Suggesties en opmerkingen kan je doorgeven: ouderraad.kleinseminarie@sint-michiel.be.

De schoolraad

In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de leerlingen, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het onderwijsbeleid van de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Elke geleding met zijn eigen inbreng komt samen op voor het pedagogisch project waar het Klein Seminarie voor staat.

De schoolraad verleent advies aan het schoolbestuur inzake het profiel van de directeur, het studieaanbod, de samenwerkingsverbanden, het nascholingsbeleid….
Daarnaast heeft de schoolraad overlegbevoegdheid over het schoolreglement, de bijdrageregeling voor de ouders, het schoolwerkplan, de jaarplanning extra-muros, de criteria voor het aanwenden van het lestijdenpakket… .
Alle geledingen worden via hun vertegenwoordigers geïnformeerd. Iedereen die vragen of bemerkingen heeft, wendt zich tot de voorzitter van de schoolraad,
Eddy Brouckaert , eddy.brouckaert@proximus.be.

Samenstelling:

  1. Voorzitter: Eddy Brouckaert
  2. Geleding personeel: Johan Strobbe, Erwin Vanbelle, Lieven Vankeirsbilck
  3. Geleding ouders: An Bekaert, Peter Verstraete
  4. Geleding leerlingen: Rens Degraeve, Noor Vandewalle, Sara Budin
  5. Geleding lokale gemeenschap: Eddy Brouckaert, Lieve Lombaert, Brecht Speybrouck

Het schoolbestuur

logo

Het schoolbestuur organiseert en bestuurt het onderwijs in onze school. Het bestuur is namens de katholieke kerkgemeenschap verantwoordelijk voor het beleid en de beleidskeuzes en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Ons schoolbestuur - de VZW Scholengroep Sint-Michiel - behartigt dit beleid voor alle katholieke scholen van Roeselare en Ardooie.