Beleid en participatie

Leerlingen uit de 3de graad dragen de verantwoordelijkheid voor de leerlingenwerking ondersteund door enkele leerkrachten en opvoeders. Zij ontmoeten elkaar elke dinsdag in de leerlingenraad die tal van activiteiten opzet: sportcompetitie, dag van de jeugdbeweging, film over de middag en allerhande acties.

Er is ook een minileerlingenraad voor leerlingen van de eerste graad: zij kunnen bepaalde activiteiten mee helpen organiseren.

Bij het begin van elk schooljaar verkiezen de leerlingen hun klasvertegenwoordiger voor de leerlingenraad. De leerlingenraad komt samen per graad onder begeleiding van leerlingen van de 3de graad. De leerlingenraad bespreekt diverse onderwerpen i.v.m. de werking op school. De vragen vanuit de leerlingenraad worden besproken met de directie en worden mee opgevolgd in de schoolraad.

In de leerlingenraad engageren zich leerlingen van 3des, 4des, 5des en 6des: ze leren er overleg plegen en samenwerken.

Volg de facebookpagina van de leerlingenraad van het Klein Seminarie!

In het schooljaar 2020-2021 verdiepte onze leerlingenraad zich in de werking van de Conflixers. Op die manier willen ze een luisterend oor zijn voor elk van onze leerlingen!

Conflixers zijn vrijwillige leerlingen die mee ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt op school, die de handen uit de mouwen steken tegen pesten, uitsluiten en polariseren. Die moeite doen voor elkaar. Leerlingen steunen leerlingen en roepen hulp is waar nodig.

Ondertussen krijgt de werking vorm en startten we in het schooljaar 2021-2022 met de werking van onze Conflixers. Leerlingen van het tweede jaar krijgen het vertrouwen om een luisterend oor te vormen voor leerlingen van het eerste jaar. Voor elke klas in het eerste jaar staan een drietal leerlingen van het tweede jaar paraat om regelmatig te beluisteren hoe het gaat met de leerlingen van de klas. 
Een uitdaging om trots op te zijn.

De ouderraad

 

De ouderraad van het Klein Seminarie wil een schakel zijn tussen jij als ouder, jouw kinderen en de directie en leerkrachten van de school. Ze vertegenwoordigen de grote groep ouders en dragen een steentje bij aan de goede werking van de school om zo het welzijn van hun kinderen op school te optimaliseren. Ze willen graag een aanspreekpunt zijn voor ouders en school.

Er zijn een viertal vergaderingen per jaar waar ouders, enkele leerkrachten en de directie aanwezig zijn. In open dialoog en met het oog op samenwerking komen pedagogische en praktische zaken aan bod. Via de besprekingen krijgen de leden van de ouderraad een goed zicht op de werking en de beleidskeuzes van onze school. De vergaderingen gaan door in het Klein Seminarie.

De ouderraad verhoogt de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren. Ze biedt informatie, organiseert ontmoetingsactiviteiten (bv. Infoavond met een spreker , 't Gezellig ontbijt...) en ondersteuning (bv. hulp bij Kasseltocht, Dwars over de Mandel ...). Daarnaast verricht de ouderraad beleidsvoorbereidend werk en vertegenwoordigt ze de ouders in de schoolraad.

Je kiest als ouder in de ouderraad zelf waar je in meestapt. Misschien wil je constructief meedenken tijdens vergaderingen. Dat kan zeker. Of misschien ben je eerder een doener, steek je graag de handen uit de mouwen bij activiteiten, ook prima. Of misschien wil je beide, uiteraard ok.

Ken je al mensen uit de ouderraad?
An Bekaert (voorzitter) - Wim Bogaert - Benoni Caenepeel - Evelyne Callewaert – Ignace Defever - Henk Ghesquiere– Katrien Jansoone – Eva Pattyn - Jonas Quartier – Amel Said – Kurt Vandaele - Kristel Van Hyfte  - Celine Vereecke – Sofie Verschoore - Peter Verstraete – Ilse Verbeke - Vanessa Wyckaert

Deze enthousiaste ouderraad kan nog groeien en misschien is dit iets voor jou? Aarzel niet om hen aan te spreken. Dat kan door een mail te sturen naar de voorzitter van de ouderraad: An Bekaert, ouderraad.kleinseminarie@sint-michiel.be. Ze nemen dan snel contact met jou op. De ouderraad verwelkomt graag ouders uit àlle leeftijdsgroepen leerlingen.

De schoolraad

In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de leerlingen, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het onderwijsbeleid van de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Elke geleding met zijn eigen inbreng komt samen op voor het pedagogisch project waar het Klein Seminarie voor staat.

De schoolraad verleent advies aan het schoolbestuur inzake het profiel van de directeur, het studieaanbod, de samenwerkingsverbanden, het nascholingsbeleid….
Daarnaast heeft de schoolraad overlegbevoegdheid over het schoolreglement, de bijdrageregeling voor de ouders, het schoolwerkplan, de jaarplanning extra-muros, de criteria voor het aanwenden van het lestijdenpakket… .
Alle geledingen worden via hun vertegenwoordigers geïnformeerd. Iedereen die vragen of bemerkingen heeft, wendt zich tot de voorzitter van de schoolraad,
Eddy Brouckaert , eddy.brouckaert@proximus.be.

Samenstelling:

  1. Voorzitter: Eddy Brouckaert
  2. Geleding personeel: Johan Strobbe, Erwin Vanbelle, Lieven Vankeirsbilck
  3. Geleding ouders: An Bekaert, Peter Verstraete
  4. Geleding leerlingen: Noor Verdonck, Aimée Veracx
  5. Geleding lokale gemeenschap: Eddy Brouckaert, Lieve Lombaert, Brecht Speybrouck

Het schoolbestuur

logo

Het schoolbestuur organiseert en bestuurt het onderwijs in onze school. Het bestuur is namens de katholieke kerkgemeenschap verantwoordelijk voor het beleid en de beleidskeuzes en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Ons schoolbestuur - de VZW Scholengroep Sint-Michiel - behartigt dit beleid voor alle katholieke scholen van Roeselare en Ardooie.