ONZE BREDE ZORG  -  LEERLINGENBEGELEIDING


 

Basiszorg

 

Vanuit een visie op zorg bieden we als school basiszorg aan alle leerlingen. De leerkrachten stimuleren de ontwikkeling van alle leerlingen door het creëren van een krachtige leeromgeving.

Onze leerlingen van de eerste graad krijgen tijdens het klassenuur een aantal sessies weerbaarheidstraining.

Zorgcontinuüm & Handelingsgericht werken

 

Kwaliteitsvol onderwijs en doeltreffende leerlingenbegeleiding vanuit 7 uitgangspunten:

 1. Vertrekken vanuit concrete doelen. Centraal staat de vraag: Wat willen we bereiken?
 2. We pleiten voor een gecombineerde aanpak, waarbij men zowel inzet op de leerling, de leerkrachten als de ouders.
 3. De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal. We vertrekken niet van wat een leerling heeft of is, maar vanuit wat een leerling nodig heeft.
 4. Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe. Het zijn leerkrachten die het onderwijs passend maken en ouders die dat ondersteunen. Hierbij houden we ook rekening met de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten en de ouders. Wat hebben zij nodig?
 5. Positieve aspecten zijn van groot belang, we nemen ze mee in het plan van aanpak.
 6. Alle betrokkenen werken constructief samen. We praten vooral met elkaar en zo weinig mogelijk over of tegen elkaar.
 7. We streven naar een systematische, stapsgewijze en transparante aanpak. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.
Redelijke aanpassingen

 

Redelijke aanpassingen doorvoeren is eveneens een taak van de school.
Een redelijke aanpassing neemt de barrières weg waarmee leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te maken krijgen in onze schoolomgeving.  Zo kunnen die leerlingen de lessen volgen en zich optimaal ontwikkelen. We zoeken samen naar een manier om de leerstof aan te bieden door te variëren in bijvoorbeeld materialen, methoden en evaluatie.
Er bestaat geen lijst van wat ‘redelijk’ is en wat niet. Die afweging maken we als school voor elke leerling apart. Redelijke aanpassingen kunnen bestaan uit:

 • Remediërende maatregelen: leerlingen individueel helpen
 • Differentiërende maatregelen: leerstof en lesaanpak variëren
 • Compenserende maatregelen: hulpmiddelen (zoals een laptop) toelaten
 • Dispenserende maatregelen: vrijstellingen van onderdelen van het curriculum toelaten
Overleg leerlingenbegeleiding

 

 

Om specifieke vragen op leer- en/of socio-emotioneel vlak (zoals aanpassings- en motivatieproblemen, rouwen, pesten en spijbelen) op te volgen, is het overleg leerlingenbegeleiding actief. De leerlingenbegeleiders, directeur C. Obin en een CLB-medewerker maken deel uit van de overleggroep. We komen wekelijks samen om de signalen van leerlingen en leerkrachten te bespreken en een individuele handelingsgerichte aanpak af te spreken. We zoeken samen met jou naar de beste oplossing voor je vragen.
Voor ouders is de overleggroep leerlingenbegeleiding te bereiken via de leerlingenbegeleider of directeur C. Obin. Probleemsituaties van leerlingen worden discreet behandeld.

Leerlingenbegeleiding:

Sarah De Lie  -  sarah.delie@sint-michiel.be
Emilia Vanbesien  -  emilia.vanbesien@sint-michiel.be 
Milla Eghermanne  -  milla.eghermanne@sint-michiel.be
Thijs Demulder  - thijs.demulder@sint-michiel.be
Jasper De Baerdemaeker  -  j.debaerdemaeker@sint-michiel.be
directeur Carla Obin  -  carla.obin@sint-michiel.be

Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Vrij CLB-Trikant

 

De samenwerking met het Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB) verloopt vooral op 4 domeinen: het leren studeren, de schoolloopbaan (o.a. studiekeuze), de preventieve gezondheidszorg en de socio-emotionele ontwikkeling. Mevr. Els Houtteman, psycho-pedagogisch werker, verzorgt de contacten van het Klein Seminarie met het CLB.

 

Een ouder aan het woord...