IEDEREEN TELT MEE: ONDERSTEUNING & EXTRA ZORG


 

De BASO-fiche

 

Na de inschrijving verwerken we de info uit de BASO-fiche die je meekreeg vanuit de basisschool. Info over een zorgtraject of de bijzondere aanpak van jouw specifieke onderwijsbehoeften in de basisschool worden opgevolgd. De info wordt gedeeld met je klassenleraar, de leerlingenbegeleiding en de klassenraad. Eventueel volgt een gesprek met je ouders en is er een contact met de zorgcoördinator van de basisschool.
Info over een zorgtraject of de bijzondere aanpak van jouw specifieke onderwijsbehoeften in de basisschool worden gefilterd uit de BASO-fiche. De info wordt gedeeld met je klassenleraar, de leerlingenbegeleiding en de klassenraad. Eventueel volgt een gesprek met je ouders en is er een contact met de zorgcoördinator van de basisschool.

Individueel begeleidingsplan

 

In het Klein Seminarie bieden we ook extra ondersteuning aan leerlingen met een leer- of ontwikkelingsprobleem (lees-, schrijf- of rekenproblematiek, DCD, AD(H)D, ASS…) of aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Met een handelingsgerichte aanpak, bedoeld als erkenning van de noden en effectieve aanpak van het probleem, stellen we hen in staat om te functioneren zoals andere leerlingen. Voor deze leerlingen gelden individuele remediërende, differentiërende, compenserende en/of dispenserende maatregelen. Indien er een specifieke ondersteuning gewenst is, wordt in samenspraak met de leerling en de ouders en na overleg met de klassenleraar en de klassenraad een geïndividualiseerd zorgplan opgemaakt.

De Tijds- en de aandachtsklas

 

 

 

Ondersteuning

Tijdens de examenperiode kunnen leerlingen met een individueel begeleidingsplan extra ondersteuning krijgen. Op advies van de klassenraad leggen ze hun examens af in de tijdsklas die de compenserende tijdsfactor realiseert: de leerlingen krijgen in een apart lokaal meer tijd voor het afleggen van de examens.

Tijdens de examenperiode kunnen leerlingen met een persoonlijke zorgvraag of op advies van de klassenraad examens afleggen in een apart lokaal, de A-klas. De begeleidende leerkracht heeft er aandacht voor de individuele zorgvraag van de leerling.

 

Als school binnen het gewoon onderwijs kunnen wij vanuit onderwijsbehoeften van een leerling samen met de ouders en het CLB ondersteuning aanvragen. De ondersteuning is voor leerlingen met onderwijsnoden die een gemotiveerd verslag hebben. Leerkrachten met ondersteuningsbehoeften kunnen hier ook hun leervraag stellen.

Voor leerlingen met een aanmelding voor het type Basisaanbod, type 3 en type 9 kunnen wij een beroep doen op de expertise van Jemina Loones van het Ondersteuningsnetwerk Zuid. Voor leerlingen met een aanmelding voor het type Basisaanbod, type 4 kunnen wij een beroep doen op de expertise van Marijke Lagrou verbonden aan het Ondersteuningsteam van Dominiek Savio.

 

De vakstudie eerste graad
De leerbegeleiding

 

Tijdens de avondstudie krijgen de leerlingen van de 1ste graad kans tot individuele leerondersteuning (vakstudie) voor Frans, Nederlands en wiskunde. De leerbegeleider helpt leerlingen op afspraak (na ziekte, wegens onvoldoende basiskennis of een specifieke reden) om (beperkte) lacunes in de leerstof aan te pakken. Deze vakgerichte leerbegeleiding is doelgericht en gebeurt op doorverwijzing van de klassenraad.
Op woensdagmiddag (12.30 u. - 13.15 u.) kunnen de leerlingen van de eerste graad vrijwillig aansluiten bij de vakstudie Frans, Nederlands en Wiskunde.

 

Het college kiest voor een volgehouden en geïntegreerde aanpak van leren leren. Leren studeren is een belangrijke opdracht en echte wondermiddelen zijn er niet. Het is vooreerst jouw verantwoordelijkheid. Zowel je klassenleraar, je vakleerkracht als je opvoeder bouwen mee aan een uitdagende leeromgeving om jouw leerbekwaamheid te verhogen.

In het 1ste trimester wordt in het klassenuur expliciet aandacht besteed aan het project “Leren leren”: je krijgt uitleg over algemene studiehoudingen, je leert ook een dag– en weekplanning maken, hoe je de leerstof kunt schematiseren, samenvatten en inoefenen. Je klassenleraar zorgt, waar nodig, ook voor doorverwijzing naar de individuele leerbegeleiding.

Leerlingen van de 1ste graad die problemen ondervinden bij hun studieorganisatie kunnen terecht bij de studiecoach. De aandacht gaat hier vooral naar leerlingen met algemene studieproblemen: b.v. leerlingen die moeizaam notities kunnen nemen, geen orde kunnen houden, geen echte studiemethode kunnen vinden.... De sessies ‘leren leren’ gebeuren in kleine groep vanaf het tweede trimester tijdens de avondstudie.

Voor leerlingen met anderstalige achtergrond is er een specifiek aanbod. Eenmaal per week kunnen zij in een apart leslokaal studeren en krijgen zij er specifieke leerondersteuning bij de Nederlandse schooltaal. Een leerkracht is aanwezig om nieuwe en complexe schoolse begrippen en inhouden begrijpelijk te maken.

De vakstudie tweede graad

 

De vakstudie (tijdens de avondstudie) chemie, fysica, Frans en wiskunde geeft aan gemotiveerde leerlingen van de 2de graad de kans om hun vak te studeren in aanwezigheid van en met de hulp van een vakleerkracht. De vakleerkracht geeft concrete studietips, reikt oefenmateriaal aan en geeft eventueel een individueel instructiemoment. Per vaksessie kunnen zich 8 leerlingen inschrijven na afspraak met hun vakleerkracht.

De leerbegeleiding derde graad

 

De leerbegeleiding 3e graad geeft aan leerlingen de kans om hun leren en studeren beter en gestructureerder aan te pakken, in aanwezigheid en onder begeleiding van een leercoach.

De ondersteuning van de leerbegeleider bestaat uit

  • het peilen naar de leercompetenties en motivatiekenmerken van leerlingen of studenten
  • het begeleiden en opvolgen van het gebruik van de schoolagenda als planningsinstrument
  • een aanbod van concrete studietips
  • het aanreiken van tips om toetsen, examens goed af te leggen
  • het ondersteunen van de uitwerking van een leerportfolio van de verschillende vakken
  • ...

Deze sessies 'leerbegeleiding' gaan door tijdens de avondstudie (16.30-18.00 uur) op donderdagavond.

Het open leerhuis

 

Het college beschikt over een ruime leeszaal met tijdschriften en naslagwerken in verband met geschiedenis, literatuur, economie, kunst en wetenschappen, enkele duizenden boeken in het totaal. De leerlingen van de 3de graad kunnen er tijdens de middagpauze terecht. In de leeszaal kan men ook informatie opzoeken via allerlei informatiedragers en het internet.
Tijdens de studietijd op dinsdag en donderdag kunnen de leerlingen van de 2de en 3de graad er —mits afspraak— ook terecht om er onder begeleiding opzoekwerk en oefenopdrachten uit te werken. Op woensdag kunnen ze er terecht voor de fluisterstudie, een aanbod waarbij leerlingen (via inschrijving) uitleg geven aan elkaar.