ONZE BREDE ZORG: LEERBEGELEIDING > STUDIE OP MAAT VAN DE LEERLING


 

De avondstudie en individuele leerbegeleiding

 

Studeren vergt tijd en regelmatige inzet en dat kan best in de avondstudie.  De school biedt na de lesuren avondstudie aan op maat van de leerling op maandag, dinsdag en donderdag van 16.30 tot 18.00u. Ook op woensdagnamiddag kan je op school studie volgen van 13.15 tot 15.30u. Samen met vrienden onder toezicht studeren is motiverend: ‘zien studeren, doet studeren’.

Avondstudie is er op maat van de leerling en valt te combineren met naschoolse activiteiten.

Vrijstellingen voor een deel van de avondstudie krijg je vanzelfsprekend omwille van sporttraining, academie of bus- of treinregeling. Deze afspraken worden in de eerste schoolweek via de schoolagenda met de opvoeder geregeld.

Video studiebeelden >

De vakstudie eerste graad

 

Tijdens de avondstudie krijgen de leerlingen van de 1ste graad kans tot individuele leerondersteuning (vakstudie) voor Frans, Nederlands en wiskunde. De leerbegeleider helpt leerlingen op afspraak (na ziekte, wegens onvoldoende basiskennis of een specifieke reden) om (beperkte) lacunes in de leerstof aan te pakken. Deze vakgerichte leerbegeleiding is doelgericht en gebeurt op doorverwijzing van de klassenraad.
Op woensdagmiddag (12.45 u. - 13.30 u.) kunnen de leerlingen van de eerste graad vrijwillig aansluiten bij de vakstudie Frans, Nederlands en Wiskunde.

De digitale leeromgeving

 

In het kader van begeleid zelfstandig leren gebruikt het Klein Seminarie zowel Office 365 als Smartschool als digitaal leer- en communicatieplatform.

De informatie- en communicatietechnologie neemt een plaats in binnen het onderwijs van de toekomst en is niet alleen een doel op zich maar vormt een meerwaarde bij het leren zowel voor de leerling als voor de leerkracht. De laptop is een essentieel leermiddel in het Klein Seminarie, de leerlingen hanteren de laptop als leermiddel tijdens de lessen en mits afspraken door de opvoeders ook in de studietijd.

De leerbegeleiding

 

Het college kiest voor een volgehouden en geïntegreerde aanpak van leren leren. Leren studeren is een belangrijke opdracht en echte wondermiddelen zijn er niet. Het is vooreerst jouw verantwoordelijkheid. Zowel je klassenleraar, je vakleerkracht als je opvoeder bouwen mee aan een uitdagende leeromgeving om jouw leerbekwaamheid te verhogen.

In het 1ste trimester wordt in het klassenuur expliciet aandacht besteed aan het project “Leren leren”: je krijgt uitleg over algemene studiehoudingen, je leert ook een dag– en weekplanning maken, hoe je de leerstof kunt schematiseren, samenvatten en inoefenen. Je klassenleraar zorgt, waar nodig, ook voor doorverwijzing naar de individuele leerbegeleiding.

Jouw studiecoach

Leerlingen van de 1ste graad die problemen ondervinden bij hun studieorganisatie kunnen terecht bij de studiecoach. De aandacht gaat hier vooral naar leerlingen met algemene studieproblemen: b.v. leerlingen die moeizaam notities kunnen nemen, geen orde kunnen houden, geen echte studiemethode kunnen vinden.... De sessies ‘leren leren’ gebeuren in kleine groep vanaf het tweede trimester tijdens de avondstudie.

De vakstudie meertaligen

Voor leerlingen met anderstalige achtergrond is er een specifiek aanbod. Eenmaal per week kunnen zij in een apart leslokaal studeren en krijgen zij er specifieke leerondersteuning bij de Nederlandse schooltaal. Een leerkracht is aanwezig om nieuwe en complexe schoolse begrippen en inhouden begrijpelijk te maken.

De spellingtest & taalscreening voor 1stes

 

Alle eerstejaars maken in september een (gestandaardiseerde) spellingtest Nederlands. Op basis van de resultaten kan een passende remediëring opgelegd worden met het opfrissen van de Nederlandse spellingregels of het bijsturen van de leesvaardigheden. Indien nodig is er een doorverwijzing naar de vakstudie Nederlands.

Ook in de eerste helft van het eerste trimester leg je een taalscreeningstest af. Het stelt ons in de mogelijkheid opvolging te geven aan eventuele leemtes in de ontwikkeling van lees- en luistervaardigheden. Een individuele begeleiding zorgt ervoor dat je in korte tijd je vaardigheden kan bijspijkeren. De vakleerkracht Nederlands volgt mee je evolutie op.

Het open leerhuis

 

Het college beschikt over een ruime leeszaal met tijdschriften en naslagwerken in verband met geschiedenis, literatuur, economie, kunst en wetenschappen, enkele duizenden boeken in het totaal. De leerlingen van de 3de graad kunnen er tijdens de middagpauze terecht. In de leeszaal kan men ook informatie opzoeken via allerlei informatiedragers en het internet.
Tijdens de studietijd op dinsdag en donderdag kunnen de leerlingen van de 2de en 3de graad er —mits afspraak— ook terecht om er onder begeleiding opzoekwerk en oefenopdrachten uit te werken. Op woensdag kunnen ze er terecht voor de fluisterstudie, een aanbod waarbij leerlingen (via inschrijving) uitleg geven aan elkaar.

De vakstudie tweede graad

 

 

De vakstudie (tijdens de avondstudie) chemie, fysica, Frans en wiskunde geeft aan gemotiveerde leerlingen van de 2de graad de kans om hun vak te studeren in aanwezigheid van en met de hulp van een vakleerkracht. De vakleerkracht geeft concrete studietips, reikt oefenmateriaal aan en geeft eventueel een individueel instructiemoment. Per vaksessie kunnen zich 8 leerlingen inschrijven na afspraak met hun vakleerkracht.

De leerbegeleiding derde graad

 

De leerbegeleiding 3e graad geeft aan leerlingen de kans om hun leren en studeren beter en gestructureerder aan te pakken, in aanwezigheid en onder begeleiding van een leercoach.

De ondersteuning van de leerbegeleider bestaat uit

  • het afnemen van de Columbustest,  deze peilt naar de leercompetenties en motivatiekenmerken van leerlingen of studenten
  • het begeleiden en opvolgen van het gebruik van de schoolagenda als planningsinstrument
  • een aanbod van concrete studietips
  • het aanreiken van tips om toetsen, examens goed af te leggen
  • het ondersteunen van de uitwerking van een leerportfolio van de verschillende vakken
  • ...

Deze sessies 'leerbegeleiding' gaan door tijdens de avondstudie (16.30-18.00 uur) op donderdagavond.

De klassenraad

 

Het pedagogisch team en de directie overleggen geregeld over je studieresultaten, je welbevinden op school en je studieloopbaan. Op doorverwijzing van de klassenraad kan je ook terecht bij de studiecoaches voor Frans, wiskunde, Nederlands en ‘leren leren’. Zij zorgen voor individuele leerbegeleiding. Ook voor anderstalige leerlingen is er een specifiek begeleidingsaanbod.